Kodukord

KINNITATUD
Direktori käskkirjaga 07.03.2016 nr 35

1. Üldsätted
1.1 Kiviõli linna lasteaeda Kannike (edaspidi lasteaeda) võetakse esmajärjekorras rahvastikuregistri järgselt Kiviõli linnas sissekirjutust omavad lapsed. Teistest omavalitsustest võetakse lapsi lasteaeda vabade kohtade olemasolu korral.
1.2 Lasteaed on avatud 7.00-18.00.
1.3 Lasteaed on suletud riigipühadel. Uusaastale (01.01.), Eesti Vabariigi aastapäevale (24.02.), võidupühale (23.06.) ja jõululaupäevale (24.12.) vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra, seega lasteaed on siis avatud 7.00 – 15.00.
1.4 Rühmad töötavad päevakava alusel, mis on koostatud vastavalt laste ealistele vajadustele.
1.5 Õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on riiklik õppekava ja lasteaia õppekava ning tegevuskava.
1.6 Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda lasteaia direktori ja hoolekogu poole, tekkinud probleemide lahendamiseks lepitaks kokku aeg vestluseks osapoolte vahel.
2. Lasteaeda tulek ja lahkumine
2.1 Lapse lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise otsustamine vormistatakse lasteaia direktori käskkirjaga. Käskkirjaga mittenõustumisel on lapsevanemal õigus esitada kaebus linnavalitsusele, kes kontrollib vastuvõetud otsuse õiguspärasust ja otstarbekust.
2.2 Lasteaia direktor tutvustab lapsevanemale laste vastuvõtmise ja väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, õppevahendite, toidu ja linnavolikogu poolt kehtestatud osalustasu suuruse arvestamise ja tasumise korda.
2.3 Lasteaia direktor informeerib lapsevanemat lasteaia järjekorra pidamise küsimustes.
2.4 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
2.5 Kui lapsevanema isiklik- või töötelefoni number või e-mail muutub, siis kohustub lapsevanem sellest rühma töötajaid teavitama.
2.6 Lapsevanem kohustub pidevalt jälgima rühma infostendil ja lasteaia kodulehel (www.kannike.info ) olevat informatsiooni.
2.7 Õppekava omandamiseks peaksid lapsed lasteaias viibima 8.30 – 13.00.
2.8 Lapse puudumisest tuleb teavitada lasteaeda hiljemalt 8.00 Teatamata jätmisel arvatakse laps sööjate nimekirja. Teavitada saab telefoni teel: 53439160, 33 57 490 või e-maili teel: lasteaed@kannike.info.
2.9 Lasteaia töötajad vastutavad laste elu ja tervise eest alates hetkest, kui lapsevanem on lapse rühma töötajale üle andnud. Lapsevanem peab isiklikult saatma üleriietest lahti rõivastatud lapse rühmatuppa.
2.10 Alates 6 eluaastast võib laps üksi tulla lasteaeda ja lahkuda lasteaiast, kui lapsevanem on esitanud sellekohase kirjaliku avalduse (kinnitus, et lapsevanem võtab vastutuse endale).
2.11 Lasteaia töötaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale ning alko- või narkojoobe tunnustega inimesele. Kui lapsele tuleb järele keegi teine (mitte isa või ema), siis peab lapsevanem rühma töötajat sellest teavitama. Lasteaia töötaja ei anna last üle tundmatule võõrale inimesele, kelle kohta ta ei oma eelnevalt lapsevanemalt saadud informatsiooni. Lasteaia töötaja annab lapse üle ainult lapsevanemaga kokkulepitud inimesele. Sellest hetkest läheb vastutus lapse eest üle lapsevanemale.
2.12 Lasteaia töötaja annab lapse kojuminekuks üle alaealisele (mitte nooremale, kui 12. aastasele), kui selleks on lapsevanemal tehtud kirjalik avaldus (lapse nimi, kes viib ja kinnitus, et lapsevanem võtab vastutuse endale).
2.13 Lapse kojuviimisel tuleb arvestada, et lasteaia töötaja tööpäev ja lasteaia lahtioleku aeg lõpeb kell 18.00. Kui tekib olukord, et lapsevanem ei jõua lapsele õigeaegselt järgi tulla, peab sellest lasteaia töötajat või direktorit telefoni teel teavitama ja leppima kokku järgnev käitumine.
2.14 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 1 h peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.15 Laps arvatakse lasteaiast välja kui:
* laps jõuab koolikohustuslikku vanusesse
* lapsevanema kirjaliku avalduse alusel
* tervislikel põhjustel, arsti ettekirjutusel
* kui lapsevanem ei ole tasunud ühe kuu jooksul arve saamisest kehtestatud õppe- , toidu- ja osalustasu
* kui laps on puudunud etteteatamata üle ühe kuu
* avaldus lapse lasteaiast lahkumiseks esitatakse lasteaia direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist.
3. Info edastamine ja koostöö
3.1 Last puudutava info (söömine, magamine, liikumistegevusest osavõtt, kojumineku aeg jms) edastab lapsevanemale lasteaia töötaja.
3.2 Nõu ja abi saamiseks tuleb pöörduda õpetajate, logopeedi, tervishoiutöötaja, direktori või hoolekogu liikmete poole. Probleemidest tuleb lasteaeda teavitada koheselt. Soovitav on teavitada lasteaia töötajaid hommikul kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (nt halvasti magatud öö, probleemid tervisega jne).
3.3 Lapsevanema aktiivne osavõtt üritustest ja siiras huvi lapse tegemiste vastu lasteaias on suureks abiks usaldusväärse koostöö tekkele.
3.4 Hea koostöö lapsevanemate ja lasteaia töötajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
3.5 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatatakse garderoobi seinal oleval stendil.
3.6 Lapse individuaalse arengu toetamiseks viiakse lasteaias vähemalt üks kord aastas vanematega läbi arenguvestlusi.
3.7 Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas omavahel, rühmaõpetajaga konsulteerides. Lapsevanem ei ole teise lapse noomija ega karistaja.
3.8 Lapsevanemal on kohustus osa võtta lastevanemate koosolekust.
3.9 Lasteaia territooriumil ei suitsetata ega visata maha suitsukonisid, päevalille seemnete koori, kommipabereid jm. prahti.
3.10 Laps, kes hommikut lasteaias ei söö , peab jõudma lasteaeda kella 9.00.
3.11 Lapse sünnipäeva tähistamist otsustatakse rühmakoosolekul. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi lapsi maiustustega (mitte tordiga), arvestades seejuures laste arvuga rühmas.
4. Lapse tervis ja riietus
4.1 Esmakordselt lasteaeda tulles on lapsevanem kohustatud tooma perearstilt tervisetõendi lapse kohta.
4.2 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
4.3 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidajaga laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
4.4 Lasteaeda võib tuua vaid terve lapse.
4.5 Lasteaia töötajal on õigus keelduda haigustunnustega (s.h konjunktiviit, lööve, tugev nohu, köha ja palavik) last vastu võtta.
4.6 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse töötajaga.
4.7 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal. Laste tervisekontrolli viib päeva jooksul läbi tervishoiutöötaja. Lastele ei ole lubatud kaasa anda ravimeid ega toidulisandeid.
4.8 Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral teavitab rühma töötaja sellest alati ja koheselt lasteaia tervishoiutöötajat (tema puudumisel direktorit või õppealajuhatajat) ja lapsevanemat. Vajadusel kutsutakse lapsele kiirabi. Tõsiste juhtumite puhul kutsutakse kiirabi kohe ja samal ajal püütakse teavitada juhtunust lapsevanemat. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
4.9 Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
4.10 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse tervislikest erivajadustest (allergia, kroonilised haigused jms.).
4.11 Lapsevanem peab teavitama lasteaeda koheselt, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne).
4.12 Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.
4.13 Laps tuuakse lasteaeda puhtana, puhastes ja tervetes riietes, nõutavad on vahetusjalatsid, samuti peavad kaasas olema kamm ja taskurätik. Suveperioodil on õues viibimise ajal vajalik õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest. Jahedamal ajal peavad lapsel kindlasti kaasas olema kindad, mis on omavahel nööriga seotud. Sõrmikud võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
4.14 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Lapse riided ja jalanõud peavad olema märgistatud, vastama lapse eale, ilmastikule. Vajalikud on magamis-, võimlemisriided (lühikeste varrukatega särk ja lühikesed püksid) ja soovitavalt võimlemissussid. Võimlemisriideid tuleb hoida riidest kotikeses, millel on peal lapse nimi.
4.15 Õues mängimiseks on parim riietus see, milles laps tunneb ennast mugavalt ning mille määrdumise korral ei tule lapsele probleeme. Vajadusel kasutada eraldi kojumineku riided.
4.16 Riiete kapi hoiab korras laps ja lapsevanem.
5. Isiklikud asjad lasteaias
5.1 Lasteaeda võib kaasa tuua isiklike mänguasju, kuid lasteaia töötajad ei vastuta mänguasjade purunemise ja kadumise eest. Keelatud on kaasa anda elektroonseid mänguasju, püstoleid, mõõku, nuge ja teisi ohtlikke esemeid. Lapsevanem peab teadma, mis on lapsel kaasas.
5.2 Laste ohutuse huvides on lasteaia territooriumil kehtestatud rühmade kaupa rattasõidupäevad. Lapse jalgratas peab olema sõidukorras ning lapsele paras. Kiivrita on lasteaia territooriumil sõitmine keelatud. Kelkude vahetusse mineku vältimiseks peab kelgul olema suurelt märgitud lapse nimi. Rattaid, vankreid ja kelke hoitakse selleks ettenähtud kuurides – nende siseruumidesse toomine on keelatud.
5.3 Lastele ei anta kaasa maiustusi.
6. Lasteaia tasu
6.1 Lasteaia tasu makstakse lasteaias saadud arve alusel panka arvel näidatud arveldusarvele jooksva kuu 25. kuupäevaks. Ülekandel näidatakse ära arve- ja viitenumber ning lapse nimi, kelle eest arvet tasutakse. Arve toiduraha ja õppekulu maksmiseks saab lapsevanem rühmast või saadetakse vastavalt lapsevanema avaldusele e-mailile.
6.2 Osalustasu ei maksta juulikuu eest, kui lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks.
6.3 Lasteaia õppemaksu ei maksta suvekuude s.o. juuni, juuli, augusti kuu eest.
6.4 Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema avaldus.
6.5 Hommikusöögist ja ootest on võimalik loobuda lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ühe kuu lõikes.
7. Turvalisuse tagamine
7.1 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse võimalusi.
7.2 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
7.3 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
7.4 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
7.5 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures 1 rühma töötaja.
7.6 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma turvalisuse õuealal.
7.7 Laste ujulasse viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.
7.8 Lapsele ei tohi kaasa anda terava otsaga esemeid, ravimeid, tuletikke.
7.9 Laste ohutuse huvides on keelatud lastel ehete kaasavõtmine ja kandmine lasteaias. Lasteaed ei vastuta kuldehete (kõrvarõngad, kaelaketid, jt.) ja mänguasjade kaotamise eest.
7.10 Keelatud on lastele kaasa anda mobiiltelefone jm elektroonilisi seadmeid.
7.11 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
7.12 Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.
7.13 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
7.14 Laste turvalisuse tagamiseks on lasteaia väravad ja uksed pidevalt suletud. Lasteaia väravad ja uksed suletakse kella 9.00 kuni 15.00. Vajadusel saab siseneda lasteaeda peaväravast ja peauksest, mis on avatud terve päeva. Laste turvalisuse huvides tuleb tulles ja minnes enda järel sulgeda väravad.
7.15 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Lasteaed on kodu toetav asutus. Meie ühine eesmärk on pakkuda igale lapsele just
temale sobilik keskkond mängimiseks ja kasvamiseks.